Chai cấy mô
Chai 500ml lùn cấy mô
Chai 500ml lùn cấy mô

Giá : Liên hệ

Chai 500ml cấy mô
Chai 500ml cấy mô

Giá : Liên hệ

Hũ 400g cấy mô
Hũ 400g cấy mô

Giá : Liên hệ

Chai 500ml cấy mô
Chai 500ml cấy mô

Giá : Liên hệ

Hũ 400g cấy mô
Hũ 400g cấy mô

Giá : Liên hệ

Dàn chai mẫu cấy mô
Dàn chai mẫu cấy mô

Giá : Liên hệ

Chai 100ml cấy mô
Chai 100ml cấy mô

Giá : 1.100 đ - 1.500 đ